Huyện Cẩm Mỹ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chính trị

Cập nhật lúc 20:34, Chủ Nhật, 31/10/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban TVTU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Trung tâm Chính trị H.Cẩm Mỹ đã xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm có lồng ghép tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị như: lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; lớp dành cho đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới.

Ngoài ra, Trung tâm Chính trị huyện đưa vào giảng dạy ở hầu hết các lớp về chuyên đề Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thường xuyên đề xuất với Huyện ủy tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra...

Dương An

.
.
.
.
.