Đấu tranh chống 'chủ nghĩa chống cộng' trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật lúc 21:43, Thứ Ba, 06/10/2020 (GMT+7)

Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ nghĩa”, trong đó, nguy hiểm hơn là “chủ nghĩa chống cộng”.

Để đấu tranh hiệu quả với “chủ nghĩa chống cộng” phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Để đấu tranh hiệu quả với “chủ nghĩa chống cộng” phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nghĩa cộng sản khoa học - từ điển quan niệm: “Chủ nghĩa chống cộng - hệ tư tưởng chiến đấu của chủ nghĩa đế quốc, thể hiện lợi ích của tư bản độc quyền trong cuộc đấu tranh của nó chống lại các lực lượng của chủ nghĩa xã hội (CNXH), dân chủ và tiến bộ, chống lại phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chống các dân tộc đang đấu tranh bảo vệ sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình”…

* Hoạt động chống phá của “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm đại hội XIII của đảng

“Đến hẹn lại lên” - cứ trước mỗi kỳ Đại hội Đảng chuẩn bị diễn ra, “chủ nghĩa chống cộng” lại tiếp gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi và những chiêu trò, chiêu thức thâm độc. Các thế lực phản động quốc tế và các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên chống phá một cách mạnh mẽ, quyết liệt với sự phối kết hợp của nhiều lực lượng thù địch cả trong và ngoài nước. “Hậu thuẫn” cho chúng là những đối tượng cơ hội và chống đối chính trị trong nước bao gồm các phần tử, tổ chức phản động; những đối tượng tiêu cực, bất mãn bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, mua chuộc... Các thế lực thù địch từ bên ngoài tìm mọi cách móc nối để “gây dựng”, hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước. Những “nhân vật” được chúng đặc biệt chú trọng là các đối tượng đã bị xử lý trong các vụ án hình sự trước đây, nay tiếp tục hoạt động chống đối trở lại (như số đối tượng trong các vụ án chống Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân); một số đối tượng là đảng viên trong bộ máy nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp đã “trở cờ” khi có nhận thức, quan điểm chính trị đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, phản bội lại mục tiêu, lý tưởng cộng sản, phản bội Tổ quốc. Một bộ phận là trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ trẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống..., một số chức sắc, người đứng đầu núp bóng dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, lợi dụng tôn giáo để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng có đạo...

Đối với “chiến dịch” chống phá Đại hội XIII của Đảng, có thể nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn của “chủ nghĩa chống cộng” trên một số điểm sau đây:

Một là, xuyên tạc, bôi đen và phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phủ nhận, bác bỏ những nội dung cốt lõi, then chốt trong đường lối chính trị, quan điểm cơ bản của Đảng.

Hai là, phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy mọi sai lầm, khuyết điểm là do Đảng; xuyên tạc Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII, thực tiễn công tác xây dựng và chỉnh đốn của Đảng, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ khóa VII của Đảng; suy diễn, xuyên tạc, bôi đen và phủ nhận thành tựu của gần 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 1991) và 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) dưới sự lãnh đạo của Đảng;  đòi hỏi chúng ta phải “cải cách, đổi mới chính trị từ gốc” - tức là từ bỏ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cho Đảng mất nền tảng tư tưởng, mất phương hướng chính trị, khủng hoảng đường lối lãnh đạo dẫn đến suy yếu và mất vai trò lãnh đạo cách mạng.

Ba là, chúng bác bỏ lý tưởng XHCN, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, ca ngợi, cổ xúy, tán dương quá mức cho chủ nghĩa tư bản, bôi đen CNXH, xuyên tạc CNXH cả trên lý luận lẫn thực tiễn; chúng ra sức xuyên tạc bản chất ưu việt của chế độ XHCN ở Việt Nam, hướng lái Việt Nam từ bỏ mục tiêu, con đường đi lên CNXH.

Với luận điệu sai trái, thù địch nêu trên, “chủ nghĩa chống cộng” hướng tới tạo nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, tác động vào niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; kích động người dân, nhất là phần tử cơ hội, bất mãn; khoét sâu yếu kém, hạn chế, bất cập, tạo tâm lý bức xúc, chống đối, mất an ninh, trật tự trong đời sống xã hội và cuối cùng là khủng hoảng toàn diện. Đây là cái đích hướng tới của “chủ nghĩa chống cộng” khi tác động vào nhận thức, nội bộ nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hiện thực hóa mục tiêu chệch hướng XHCN, thủ tiêu chế độ xã hội XHCN ở Việt Nam.

* Một số giải pháp đấu tranh

Để đấu tranh hiệu quả với “chủ nghĩa chống cộng” cần  nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo một số vấn đề có tính nguyên tắc sau:

Một là, thường xuyên xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bất luận trong mọi hoàn cảnh, Đảng và mỗi đảng viên phải kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Phải vận dụng một cách khoa học, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước, từng thời điểm thích hợp. Phải tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ để Đảng thực sự là một khối thống nhất về ý chí và hành động, thực sự là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam và của cả dân tộc.

Hai là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần xã hội. Đặc biệt chú ý giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, động cơ phấn đấu cho thế hệ trẻ, vì chính họ sẽ là người chủ tương lai đất nước và thế hệ kế tục để xây dựng thành công CNXH và chủ nghĩa cộng sản.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để lý luận luôn luôn là tư tưởng dẫn đường cho thực tiễn phát triển đúng hướng, đúng quy luật. Phải bám sát thực tiễn, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, bất cập để sửa chữa kịp thời, tránh giáo điều, máy móc hoặc lợi dụng “đổi mới”, “phát triển” để từng bước xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” và đấu tranh chống “chủ nghĩa cơ hội, xét lại”. Vì chúng thường cấu kết với nhau, dựa vào nhau để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH hiện thực và phong trào cách mạng thế giới cũng như ở Việt Nam. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong cuộc đấu tranh vì lợi ích chung. Tích cực chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, khoa học và quyết tâm cao trong tổ chức đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, “chủ nghĩa chống cộng” nói riêng. Các cơ quan tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, báo chí là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này. Người đứng đầu cấp ủy phải là người tổ chức cuộc đấu tranh. Phải xây dựng được và phát huy tối ưu vai trò của đội ngũ chuyên gia giỏi, tâm huyết trong cuộc đấu tranh này.

Sáu là, cần thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những cơ quan, cá nhân  làm tốt nhiệm vụ. Cần thực hiện tốt phương châm cách mạng “thêm bạn, bớt thù” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn,  phải có sách lược đúng đắn, xem xét từng đối tượng cụ thể trong đấu tranh. Biết cách đấu tranh cho phù hợp với từng đối tượng.

Có thể tổng quát phương châm, âm mưu, thủ đoạn chống phá của “chủ nghĩa chống cộng” trong bối cảnh hiện nay là: lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá; lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn; cuối cùng là dùng hoạt động quân sự để can thiệp vũ trang lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

Theo Tuyengiao.vn

.
.
.
.
.