Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc 21:03, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)

Với tinh thần khách quan, trung thực, thẳng thắn, đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong 5 năm qua. Từ đó, đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu, các lĩnh vực đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.  

Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Công Nghĩa
Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Công Nghĩa

TIN LIÊN QUAN
Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.

Các lĩnh vực đột phá trong 5 năm tới

- Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng.

- Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hằng năm trên 8,5%.

(2) GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng (tương đương 8 ngàn USD).

(3) Tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 5 năm trên 500 ngàn tỷ đồng.

(4) Thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt dự toán được giao.

(5) Đến cuối năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 5 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và H.Xuân Lộc hoàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

(6) Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 70% lao động qua đào tạo nghề.

(7) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 95%.

(8) Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/ vạn dân và 30 giường bệnh/vạn dân.

(9) Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 28,3%.

(10) Đến cuối năm 2025, có trên 90% dân số đô thị, trên 85% dân số nông thôn sử dụng nước sạch theo chuẩn QC02.

(11) Đến cuối năm 2025, thu gom và xử lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại đạt 100%.

(12) Đến năm 2025, toàn tỉnh có 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.

(13) Hằng năm có trên 90% gia đình, ấp (khu phố), 98% cơ quan, đơn vị, 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp xã, 90% nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả.

(14) Phấn đấu hằng năm trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(15) Hằng năm có trên 80% cơ quan, đơn vị thực hiện đạt tiêu chí Dân vận khéo; trên 80% cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

 (16) Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng do Chính phủ giao hằng năm.

 

 

.
.
.
.
.