Giải quyết những bức xúc về tư tưởng

Cập nhật lúc 20:26, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

Nói đến công tác Tuyên giáo của Đảng trước hết là nói đến việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay, công tác Tuyên giáo còn có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng là gắn kết chặt chẽ công tác Tuyên giáo với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng.

Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay phát sinh nhiều những vấn đề tư tưởng phức tạp. Một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh những vấn đề tư tưởng phức tạp là việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa đáp ứng được quyền và lợi ích thiết thực chính đáng của người dân, nhất là trong vấn đề giải quyết đền bù, giải tỏa, tái định cư, thu hồi đất đai. Ngày 27-4-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã ra Quyết định số 221-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Sau đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn quốc.

Ở Đồng Nai, ngay khi có quyết định này, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh bằng những đầu việc thật cụ thể. Ngoài việc ký kết phối hợp thực hiện ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn hướng dẫn để các huyện, thị, thành thực hiện quy chế phối hợp này. Thông qua phối hợp hoạt động, đã có nhiều những vấn đề bức xúc liên quan đến người dân được nhanh chóng giải tỏa.

Những ảnh hưởng về quyền lợi sẽ tác động lớn đến tư tưởng của người dân. Những vụ việc lớn sẽ tác động và nảy sinh những vấn đề lớn về tư tưởng. Thực tiễn đã chứng minh rằng, dù cho những bức xúc của người dân lớn đến đâu nhưng nếu các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin một cách kịp thời, khách quan, chính xác sẽ góp phần tạo đồng thuận, hạn chế đến mức thấp nhất những bức xúc về tư tưởng. Có những vụ việc, những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không có thông tin kịp thời chính xác thì “một đốm lửa nhỏ có thể tạo thành đám cháy lớn”.

Công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo có vai trò hết sức quan trọng, là công tác đi trước, đi cùng và đi sau các sự việc. Đi trước để dự báo, để định hướng; đi cùng để cung cấp thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác; đi sau để giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khúc mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội. Vì lẽ ấy, công tác Tuyên giáo phải song hành với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; song hành với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Vũ Trung Kiên

 

.
.
.
.
.