Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Chú trọng công tác chính trị tư tưởng

Cập nhật lúc 21:11, Thứ Năm, 02/07/2020 (GMT+7)

Nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, những năm qua Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng.

Đảng viên các đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh tham gia học tập nghị quyết của Đảng. Ảnh: P.Hằng
Đảng viên các đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh tham gia học tập nghị quyết của Đảng. Ảnh: P.Hằng

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 6 ngàn đảng viên, sinh hoạt trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng của các cơ quan Đảng, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học ngoài công lập, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và hội quần chúng cấp tỉnh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ khối hầu hết có trình độ học vấn cao, nhận thức chính trị tốt, các đoàn thể khối hoạt động có nền nếp, hiệu quả là điều kiện thuận lợi trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ khối.

* Kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Trần Cao Thắng, chi ủy viên Chi bộ Trường đại học Công nghệ Đồng Nai cho biết, nhà trường đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên. Trong đó, đã tạo ra các nhóm để mọi người cùng chia sẻ thông tin với nhau nhằm giúp cấp ủy, lãnh đạo nhà trường kịp thời nắm bắt được tình hình.

Chi ủy cũng thường xuyên phối hợp lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho đảng viên và giáo viên, nhân viên tham gia học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó giúp mọi thành viên trong nhà trường nâng cao nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành thông qua các lễ hội, các ngày kỷ niệm của đất nước để mọi người nâng cao lòng tự hào dân tộc và tự tôn nghề nghiệp.

Bên cạnh nắm bắt tình hình của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, chi ủy chi bộ nhà trường đã quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên, kịp thời giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách, góp phần ổn định tư tưởng cho sinh viên. “Khi cấp ủy, người lãnh đạo biết lắng nghe, chia sẻ sẽ tạo môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể cống hiến vì sự phát triển của đơn vị”- đồng chí Trần Cao Thắng nhận xét.

 Theo Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới, Ban thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở đã quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối và từng cơ quan. Do đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã phân công các ủy viên thường vụ, lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng của Đảng ủy khối theo dõi và thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm bắt và phát hiện những nảy sinh về chính trị, tư tưởng để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

* Tuyên truyền nâng cao nhận thức về lý luận chính trị

Bí thư Chi bộ Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai Trương Đức Cường chia sẻ, những năm trước đây trong sinh hoạt chi bộ ở đơn vị luôn “căng như dây đàn”. Trước tình hình này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng và đội ngũ cấp ủy của chi bộ nhà trường. Đồng thời, phân công 1 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối phụ trách cơ sở Đảng và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy khối thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ tại đây. Từ đó những tồn tại, hạn chế, thiếu sót của chi bộ dần được khắc phục; trong chi bộ đã cơ bản đoàn kết, đồng thuận theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và bí thư chi bộ.

Để làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và tuyên truyền có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy khối đã quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo yêu cầu đề ra. Hằng tháng, Đảng ủy khối đều sao gửi thông báo nội bộ của ngành Tuyên giáo đến bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng và báo cáo viên của cơ sở để thông báo tình hình và chỉ đạo công tác tuyên truyền của khối.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy khối đã thành lập Trang thông tin điện tử, kịp thời cung cấp thông tin, văn bản mới ban hành của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng để cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuận tiện truy cập và làm tư liệu nghiên cứu, vận dụng vào quá trình công tác Đảng ở cơ sở.

Đảng ủy khối cũng thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức những vấn đề mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân tộc, tôn giáo; các vấn đề lý luận và thực tiễn trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, chống âm mưu diễn biến hòa bình, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Ban thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, tổ chức thật tốt việc học tập các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề lý luận chính trị để xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng giai cấp công nhân, kiên định và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng sai trái và tiêu cực xã hội, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong khối, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức tu dưỡng đạo đức lối sống, nghiệp vụ công tác Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch.

Phương Hằng

.
.
.
.
.