Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tích cực tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cho biết, Tỉnh ủy đã có Kế hoạch 335-KH/TU về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp ở Đảng bộ xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu)
Tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp ở Đảng bộ xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu)

Mục đích của việc tuyên truyền là cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Bồi đắp niềm tin trong nhân dân

Đồng chí Phạm Tấn Linh nhấn mạnh: Việc tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 hướng đến bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại các văn kiện đại hội.

Để công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả cụ thể, thiết thực, Tỉnh ủy đã yêu cầu hoạt động tuyên truyền chia làm 3 đợt cao điểm: đợt 1, từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh (ngày 31-8-2020); đợt 2, từ sau đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đợt 3, từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến Đại hội XIII của Đảng.

Việc tuyên truyền phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội Đảng bộ các cấp. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong các phong trào thi đua yêu nước; việc quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)...

Việc tuyên truyền đảm bảo thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức. Trong tuyên truyền, đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

* Tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật

Cũng theo đồng chí Phạm Tấn Linh, nội dung tuyên truyền tập trung vào tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng ta, của các Đảng bộ qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam và ở từng địa phương, đơn vị trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.

Tập trung tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; kết quả thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh; các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam và của người dân Đồng Nai; sự đồng tình, ủng hộ của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài,  đối với các chủ trương, chính sách đồng hành với doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Quỳnh Trang

.
.
.
.
.