MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Cập nhật lúc 20:53, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có Hướng dẫn số 07/HD-MTTQ-BTT về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020.

Trong hướng dẫn đã nêu, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tập trung góp ý các dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp ý các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, của MTTQ Việt Nam và hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các nguồn lực vào mục tiêu phát triển đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương chú trọng phối hợp với Thường trực HĐND, các cơ quan địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh, trọng tâm là các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.. Đồng thời, chủ động tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền ở  địa phương có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân...      

Phương Hằng

.
.
.
.
.