Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020)

Xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật lúc 22:38, Thứ Hai, 20/01/2020 (GMT+7)

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam 90 năm qua từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết đồng chí Lê Văn Triết, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh. Ảnh: C.Nghĩa
Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết đồng chí Lê Văn Triết, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh. Ảnh: C.Nghĩa

* Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, từ một nước nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng rộng mở, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được tăng cường. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và thiết chế hợp tác kinh tế đa phương, có vai trò, tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tuy vậy, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. để đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng về mọi mặt, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

Trong những năm qua, Đảng ta đã dành không ít công sức cho nhiệm vụ trọng yếu này, không chỉ kiên quyết xử lý các vụ tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, việc rà soát, khắc phục các kẽ hở trong công tác cán bộ cũng được Đảng ta thực hiện bài bản, chặt chẽ. Riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII này, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; phân cấp quản lý cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, và gần đây nhất là Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

* Làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Bản thân Đảng ta, bên cạnh mặt mạnh, thành tựu, cũng có những yếu kém, tiêu cực, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tiêu cực, tham nhũng cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó là chưa kể hiện nay các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá Đảng ta, chúng tìm đủ mọi cách tiến công, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước và chế độ ta, chúng đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ bên trong hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không thống nhất về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức, cán bộ; không được nhân dân đồng tình ủng hộ thì những khó khăn, thách thức của đất nước khó có thể vượt qua được.

Để đảm bảo yêu cầu đó, hơn lúc nào hết, Đảng ta phải đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, củng cố, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc trên thế giới như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta.

TS.Vũ Thị Nghĩa

(Trường Chính trị tỉnh)

.
.
.
.
.