Tăng cường kiểm tra, giám sát để giảm vi phạm

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Bảy, 28/12/2019 (GMT+7)

Với mục tiêu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giảm vi phạm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất với phương châm mở rộng giám sát, coi trọng giám sát chuyên đề và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các đơn vị trong khối làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các đơn vị trong khối làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh:P.Hằng

Qua kiểm tra, giám sát đã chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để giảm vi phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên.

* Kiểm tra, giám sát những nơi dễ phát sinh sai phạm

Đồng chí Võ Thị Phương Oanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Đồng Nai cho biết, Đảng ủy luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ vào thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, đây là biện pháp hữu hiệu để phòng chống tiêu cực, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 12 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh đối với đảng viên và tổ chức Đảng (giảm 17 đơn so với cùng kỳ năm 2018). Hầu hết các đơn thư đã được giải quyết, xử lý. Đối với một số đơn, thư tố cáo mạo danh, giấu tên nhưng có nội dung cụ thể đã được các cấp ủy Đảng chủ động chỉ đạo nắm tình hình, tiến hành giám sát và có biện pháp phòng ngừa vi phạm kịp thời.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Đồng Nai chú ý đến đối tượng là cán bộ chủ chốt, đảng ủy viên, chi ủy viên và đảng viên phụ trách những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: cán bộ thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, công tác xây dựng cơ bản nội bộ ngành, công tác tổ chức cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập... Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Đồng Nai đã kiểm tra 1 chi bộ trực thuộc về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, giám sát chuyên đề 2 đảng viên là cấp ủy viên về triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt... Bên cạnh đó, đã tiến hành kiểm tra tài chính Đảng của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

 Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy những kết quả đạt được của tổ chức Đảng và đảng viên; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để tập thể, cá nhân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, từ đó làm cho kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh.

Từ việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong năm 2019 ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Đồng Nai không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh đối với tổ chức Đảng và đảng viên; không có tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải kiểm điểm, thi hành kỷ luật.

* Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện. Trong công tác kiểm tra, giám sát đã quan tâm việc kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Theo đó ở đợt kiểm tra cuối năm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đối với 11 cơ sở Đảng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và kết quả công tác xây dựng Đảng.

Trong năm 2019, 100% tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đều xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của năm Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ của Văn phòng HĐND tỉnh
Trong năm 2019, 100% tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đều xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của năm. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ của Văn phòng HĐND tỉnh

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chú trọng kiểm tra chuyên đề đối với 7 chi, Đảng bộ cơ sở về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, thanh tra của cấp có thẩm quyền. 

Cấp ủy các cơ sở Đảng tiến hành kiểm tra 127 tổ chức Đảng và 50 đảng viên (trong đó có 14 chi ủy viên). Nội dung kiểm tra bao gồm: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm tra không phát hiện sai phạm nhưng có một số hạn chế, thiếu sót của tổ chức Đảng, đảng viên đã được chấn chỉnh và đưa vào phương hướng khắc phục.

Trong năm 2019, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh còn chú trọng thực hiện nhiệm vụ giám sát, trong đó có giám sát thường xuyên, giám sát trực tiếp và giám sát chuyên đề. Đối với giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giám sát 8 tổ chức Đảng (tăng 7 tổ chức Đảng so với năm trước) về thực hiện thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; về quy chế và chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; việc thực hiện các quy định, quyết định của Ban TVTU về công tác cán bộ, thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngoài giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các cơ sở Đảng trong khối đã thực hiện giám sát chuyên đề 65 chi ủy chi bộ trực thuộc (tăng 23 tổ chức Đảng so với năm 2018) và giám sát 82 đảng viên.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm, hạn chế được số đảng viên bị kỷ luật. Theo đó, trong năm 2019 số đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bị thi hành kỷ luật là 25 trường hợp (giảm 10 trường hợp so với năm 2018).

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của năm, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong năm. Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Để hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng quy định, có hiệu quả, Đảng ủy Khối còn kịp thời triển khai, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh nhấn mạnh, trong năm 2020 cấp ủy, tổ chức Đảng trong khối tiếp tục chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; những vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm. Đồng thời, kiểm tra, giám sát người đứng đầu các đơn vị về năng lực lãnh đạo, quản lý, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và tính tiền phong gương mẫu. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức Đảng cần phát huy tính chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. Giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở đơn thư khiếu nại tố cáo, các vụ việc nổi cộm gây ảnh hưởng đến tâm trạng và tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, không để nảy sinh phức tạp. Cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.