Nghiêm túc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Năm, 12/12/2019 (GMT+7)

Vào dịp cuối năm, các tổ chức Đảng và đảng viên đều thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018. Ảnh:P.Hằng
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018. Ảnh:P.Hằng

Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm là dịp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị và cá nhân tự soi lại mình. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên.

* Gợi ý kiểm điểm những nơi có “vấn đề”

Đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, để việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên chặt chẽ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập các tổ dự kiểm điểm và thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là tổ trưởng.

Trong quá trình kiểm điểm, đã có sự nghiêm túc về tinh thần tự phê bình và phê bình. Những nơi có “vấn đề” được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm sâu. Qua kiểm điểm ở cấp cơ sở, các tổ chức Đảng đã đánh giá đúng những mặt làm được, đồng thời nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Nhiều nơi đã phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn các vấn đề mang tính xây dựng. Các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân đều được phân tích làm rõ và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên trung thực, chính xác sẽ giúp đảng viên có ý thức, biện pháp đúng trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện mình. Điều đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bởi “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp những năm qua trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ.

Việc thực hiện đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tỷ lệ quy định không vượt quá 20%. Nội dung kiểm điểm đầy đủ, toàn diện, chú trọng kiểm điểm kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua từng năm. Bên cạnh đó, đã làm rõ được vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Để đánh giá chính xác chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, các cấp ủy còn thực hiện lấy ý kiến của các chủ thể tham gia đánh giá chất lượng theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Qua đó làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và làm cho việc xem xét, công nhận chất lượng này bảo đảm khách quan, thực chất, khắc phục chạy theo thành tích. Một số cấp ủy trực thuộc tỉnh như: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Thành ủy Long Khánh... đã rà soát, bổ sung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng của từng loại hình tổ chức Đảng theo hướng tăng định lượng, giảm định tính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên.

* Cần thực chất hơn nữa

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên tuy đã được thực hiện nghiêm túc nhưng nhiều ý kiến vẫn băn khoăn việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ở không ít nơi còn mang tính hình thức, chiếu lệ, nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”. Kết quả phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ khá cao nhưng tỷ lệ đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật hằng năm lại chưa giảm.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm 2018, toàn tỉnh có 641/728 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 88%), 151 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 23,5%), 69 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ (9,5%) và 18 tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ (2,5%). Đối với đảng viên, có 66.316/70.575 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 94%), 9.447 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (14,2%), 3.883 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và chỉ 0,5% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên Nguyễn Văn Hải, Chi bộ KP.1, Đảng bộ phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) nêu, khi kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên có 4 nội dung: tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao và tổ chức kỷ luật.

Đối với đảng viên ở khu phố, phần lớn là hưu trí, cho nên không thể đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Có đánh giá thì chỉ căn cứ việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của địa phương; giữ gìn tư cách đảng viên; thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí... Nhưng nhiều đảng viên hưu trí chưa tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ, nghỉ không xin phép… Do đó, cần có tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hưu trí khác với đảng viên chưa nghỉ hưu.

Một đảng viên khác đang công tác trong cơ quan cấp tỉnh bộc bạch, bản tự kiểm điểm của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý đề cập nhiều ưu điểm, ít khuyết điểm, chưa làm rõ trách nhiệm của cá nhân gắn với trách nhiệm tập thể trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong khi đó, cấp dưới ít dám góp ý, phê bình cấp trên...

Ngay trong báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cũng thẳng thắn đề cập, một số cấp ủy, tổ chức Đảng khi kiểm điểm chưa thấy rõ hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng san lấp, phân lô bán nền và xây dựng trên đất nông nghiệp. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có lúc vẫn chưa kịp thời.

Tình trạng đảng viên bị xử lý kỷ luật ở một số địa phương chiếm tỷ lệ cao. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; một số đảng viên, cấp ủy viên thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực công tác, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ còn cao.

Để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt chất lượng hiệu quả đề ra, Ban TVTU đã đề nghị ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho các tổ chức Đảng, đảng viên về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Trong đó, cần đẩy mạnh thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và hiệu quả đấu tranh khắc phục suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại hàng năm.

Cùng với đó là thực hiện việc công khai kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm của đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, cam kết khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm của cấp dưới và của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết nội bộ sau kiểm điểm để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phương Hằng

.
.
;
.
.