Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019):

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với quân đội

Cập nhật lúc 04:52, Thứ Bảy, 21/12/2019 (GMT+7)

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định con đường cách mạng vô sản là con đường bạo lực vũ trang. Chánh cương sách lược vắn tắt (tháng 2-1930) của Đảng chỉ rõ phải “Tổ chức ra quân đội công nông”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng (tháng 3-1935) khẳng định “Công nông cách mạng tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương quân ủy Đảng Cộng sản… luôn luôn phải giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng trong đội tự vệ”. Tư tưởng đó đã đặt nền móng cho việc tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam sau này.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung thăm và làm việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: NAm Anh
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung thăm và làm việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: NAm Anh

* Quân đội của dân...

Xuất phát từ thực tiễn cách mạng của đất nước, Đảng ta tiến hành xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ phong trào của quần chúng tổ chức ra các đội tự vệ, đội du kích và từng bước phát triển thành Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Mỗi giai đoạn cách mạng, việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng có yêu cầu cụ thể khác nhau, song điều nhất quán xuyên suốt trong sự nghiệp ấy là Đảng phải nắm quyền lãnh đạo chặt chẽ quân đội, quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng không chấp nhận và không bao giờ phân chia, nhân nhượng quyền lãnh đạo quân đội cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc đảng phái chính trị nào. Đó cũng là quy luật, là nguyên tắc cơ bản nhất trong quá trình xây dựng quân đội, là nguồn gốc của sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta trong các thời kỳ, các giai đoạn cách mạng.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân và vì dân, giữ vị trí là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước ta. Chức năng chủ yếu của quân đội là chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Do đó, để thực sự là đội quân cách mạng và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó, quân đội cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định bản chất giai cấp công nhân, bản chất cách mạng của quân đội, quyết định sức mạnh chiến đấu và khả năng chiến thắng của quân đội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là quyết định hệ tư tưởng, nguyên tắc tổ chức, mục tiêu chiến đấu, nhiệm vụ, chức năng của quân đội. Đó là cơ sở tạo ra lòng trung thành tuyệt đối của quân đội đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng của giai cấp và của dân tộc. Sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là minh chứng sát thực nhất khẳng định quyền lãnh đạo và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là tất yếu khách quan, là quy luật không thể đảo ngược.

* Trung thành tuyệt đối với Đảng

Quân đội ta luôn luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng. Quân đội ta xứng đáng là trụ cột vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân. Mỗi bước trưởng thành và chiến thắng của quân đội đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Tình hình nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực phấn đấu vượt qua. Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế đang đặt ra yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện âm mưu Diễn biến hòa bình kết hợp với bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lái nước ta đi theo đường hướng khác…

Thực tế đó đòi hỏi quân đội ta phải có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phải gắn liền với bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; ngăn ngừa mọi âm mưu hoạt động gây mất ổn định chính trị - xã hội, xâm phạm độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, gây tổn hại cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Song, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới, vấn đề đặc biệt quan trọng đặt ra là phải chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, trong đó lấy xây dựng quân đội làm lực lượng nòng cốt. Muốn vậy, hơn lúc nào hết cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

TS.Vũ Thị Nghĩa

                                                                                                                            (Trường Chính trị tỉnh)

.
.
;
.
.