Chuẩn bị toàn diện cho đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật lúc 21:20, Chủ Nhật, 11/08/2019 (GMT+7)

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 290 để thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng cờ thi đua cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng cờ thi đua cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Huy Anh

Trong Kế hoạch 290 của Tỉnh ủy nêu rõ: Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng cấp trên và nghị quyết đại hội cấp mình đề ra.

* Vừa chuẩn bị đại hội, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, đại hội cũng là dịp để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo Kế hoạch 290 của Tỉnh ủy, đại hội Đảng bộ cơ sở bắt đầu diễn ra từ tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020; đại hội cấp huyện và tương đương tiến hành từ tháng 6-2020 và hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đến tháng 9-2020 tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng phải được thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ cấp trên. Chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

* Thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, không cho phép lấy lý do vì công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp mà lơ là hoặc buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phải hết sức chú ý lãnh đạo để vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ của đại hội Đảng, đồng thời không tách rời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trước khi tiến hành đại hội Đảng ở mỗi cấp, các địa phương chọn một số Đảng bộ cơ sở để tiến hành đại hội điểm vào đầu quý I-2020 và tiến hành đại hội điểm cấp huyện và tương đương vào đầu quý II-2020.

Mỗi cấp khi tổ chức đại hội đều thực hiện 4 nội dung: tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Ở nhiệm kỳ lần này, cấp ủy huyện và tương đương sẽ lựa chọn 10% Đảng bộ cơ sở để chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Những nơi được chọn để thực hiện chủ trương này phải có sự đoàn kết, thống nhất cao; trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với cấp huyện và tương đương, tỉnh sẽ chọn Đảng bộ huyện Xuân Lộc và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời chọn hai Đảng bộ huyện Tân Phú và Định Quán để thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc cho biết, để chuẩn bị cho đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện, đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đã thành lập xong các tiểu ban phục vụ đại hội, qua đó để rà soát, đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua; tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Xuân Lộc sẽ tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, huyện đang tập trung tổng kết từ cơ sở; rà soát chuẩn bị nhân sự khóa mới để chỉ đạo cơ sở trực thuộc tiến hành đại hội đúng tiến độ, khẩn trương nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 290 của Tỉnh ủy.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.