Đảng viên trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Cập nhật lúc 22:33, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vì vậy, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.

Tuy nhiên, khi cả nước đang dồn sức cho công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì thời gian gần đây lại nảy sinh “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, để xảy ra tình trạng này trước hết là vì chúng ta không thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện và học tập để chủ nghĩa cá nhân phát triển và chi phối, cũng vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên nên ý thức giác ngộ, lập trường giai cấp phai nhạt, tư tưởng hưởng thụ, bệnh gia trưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.  Cũng vì lười học tập, nghiên cứu lý luận chính trị nên nhận thức, giác ngộ về hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng yếu kém.

Do vậy, trong thời gian tới, mỗi đảng viên phải “tự giáo dục là chính”; phải giải quyết tốt các mối quan hệ xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích tập thể và cá nhân. Mỗi đảng viên cần nêu cao tính tự giác trong rèn luyện, luôn cầu tiến bộ; biết học tập ở mọi lúc, mọi nơi; có ý thức kiên trì rèn luyện thói quen, phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, cụ thể, tỉ mỉ. Biết tự đánh giá bản thân để lựa chọn con đường, biện pháp rèn luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình; tích cực chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân…

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền độc lập chủ quyền của dân tộc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tình hình, nhiệm vụ đó đòi hỏi người đảng viên phải luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên để đáp ứng với những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, người đảng viên cần ủng hộ nhân tố mới, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoan hay tư tưởng sai lệch.

Trong bối cảnh khoa học - kỹ thuật phát triển mạnh  mẽ, nếu đảng viên không có kiến thức, không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa, khoa học - kỹ thuật, quản lý kinh tế, pháp luật... thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí còn phạm những sai lầm.

Bên cạnh đó, không thể được coi là người có đạo đức, là người xứng đáng với danh hiệu đảng viên nếu người đó chỉ làm tròn nhiệm vụ, bổn phận của mình trong cơ quan, đơn vị nhưng lại thờ ơ với các sinh hoạt công dân ở địa phương, nơi cư trú. Càng chưa thể có đạo đức, nếu như mỗi đảng viên không góp phần vào việc hình thành dư luận xã hội tích cực, phê phán cái tiêu cực, cái ác, cái xấu đang diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội.

Để hình thành những lớp đảng viên có đạo đức phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới, đòi hỏi công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên của các tổ chức Đảng phải được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, kiên trì, từng bước một cùng với sự tham gia của toàn xã hội, vai trò giám sát của người dân và đặc biệt là sự tự giác của mỗi đảng viên.

TS. Vũ Thị Nghĩa

.
.
;
.
.