Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào phụ nữ phát triển

Cập nhật lúc 21:50, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021), đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Đồng Nai trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí, phần đề cập đến những định hướng, biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

... Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tôi nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 mà Ban Chấp hành Hội phụ nữ tỉnh đã trình bày tại đại hội và xin nhấn mạnh một số nội dung cơ bản, đề nghị đại hội nghiên cứu, thảo luận, làm rõ thêm những định hướng và biện pháp lớn để các cấp Hội triển khai thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Thông qua truyền thông để giáo dục giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nêu gương người tốt, việc tốt. Đưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các lớp tập huấn. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phấn đấu làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện các giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, níu kéo nhau, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội.

Ngay sau đại hội, cần tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021), làm cho mỗi cán bộ, hội viên nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới; trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phát động phong trào thi đua sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) chụp hình lưu niệm với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Hoàng Quân và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) chụp hình lưu niệm với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Hoàng Quân và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và những chỉ đạo của Trung ương Hội để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của Hội nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ đi vào chất lượng, tránh hình thức; hướng mạnh hoạt động của Hội về cơ sở, khu dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc... Mở rộng và đa dạng các loại hình tập hợp phụ nữ, gắn việc phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội với việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, phụ nữ. Nội dung, chương trình, kế hoạch cần tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí chủ tịch Hội các cấp; trên cơ sở đó tổng hợp, bổ sung và thảo luận kỹ trong Ban Chấp hành để thống nhất và quyết tâm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ xác định.

Thứ ba, Hội cần tranh thủ mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, các đoàn thể để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào phụ nữ phát triển. Tổ chức các hình thức đa dạng hỗ trợ phụ nữ cùng các thành viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Vận động hội viên, phụ nữ đoàn kết tương trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động ‘’Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; cuộc vận động ‘’Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng ấp, khu phố văn hóa. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng mới. Từ đó, đề cao trách nhiệm quan tâm lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong công tác vận động phụ nữ, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ.

Thứ tư, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khẩn trương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp đối với từng cấp và thời gian cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ‘’Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2021’’ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án trong hệ thống tổ chức Hội từ nay đến năm 2020; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đề xuất chính quyền những giải pháp cụ thể, khả thi để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế trong thời gian tới.

Thứ năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ động tham mưu, rà soát bổ sung các giải pháp triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ, nhất là kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ; chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tổ chức tốt công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số...,tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận những thành tựu khoa học - công nghệ, nâng cao kiến thức, áp dụng vào thực tiễn, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống; tăng cường các giải pháp thực hiện tốt chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, các tệ nạn xã hội và kỹ năng sống cho phụ nữ.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp. Qua đại hội, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ Hội; căn cứ hướng dẫn triển khai đề án của Trung ương Hội, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt, sau đại hội khẩn trương sắp xếp, bố trí, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành và chất lượng hoạt động hội viên ở cơ sở; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Đồng thời, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, cán bộ, đảng viên nữ cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ và giới thiệu quần chúng là phụ nữ ưu tú cho Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện công tác cán bộ nữ để các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng quy hoạch cán bộ nữ. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt từ 35-40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

* Tiêu đề do Báo Đồng Nai đặt.

 

 

.
.
;
.
.