Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng:

Đảng của mùa xuân

Cập nhật lúc 23:58, Chủ Nhật, 02/02/2014 (GMT+7)

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm đen nô lệ bởi kẻ thù xâm lược. Nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống ách áp bức bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng.

Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai, đơn vị xuất sắc 3 năm liền. Ảnh: Công Nghĩa
Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai, đơn vị xuất sắc 3 năm liền. Ảnh: Công Nghĩa

Với sự kiện lịch sử ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam.

* Bước ngoặt lớn trong lịch sử

84 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, vấp váp, nhưng theo quy luật vận động của lịch sử và do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước đi lên, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà tập trung nhất là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Và chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta phải có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là: truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp; truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật trên cơ sở tình thương yêu đồng chí và nguyên tắc tự phê bình và phê bình; truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả...

* Xây dựng Đảng là nhiệm vụ sống còn

Toàn bộ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng; chăm lo tốt công tác xây dựng Đảng để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xem đây là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện cơ bản để không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Trong tình hình hiện nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng đi đôi với lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội phải tập trung dồn sức, tích cực chăm lo hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã có về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng cần làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, đạo đức cách mạng, năng lực tổ chức thực tiễn; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; bảo đảm cho tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

                                                                                             Thái Bảo

 

 

.
.
;
.
.