Quy định mới trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Khắc phục tình trạng chủ quan, cảm tính

Cập nhật lúc 22:20, Thứ Hai, 14/09/2020 (GMT+7)

Nghị định số 90/2020/NÐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 90) có hiệu lực từ ngày 20-8-2020 là văn bản pháp lý quan trọng làm cơ sở, căn cứ để nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử chính xác và khách quan. Nói về những điểm mới của nghị định này, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Tú cho biết:

- Nghị định 90 có nhiều quy định mới, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) hướng đến khách quan, công bằng, chính xác.

* Nghị định 90 có nhiều điểm mới, vậy theo ông điểm mới nào đáng chú ý, sẽ có tác động tích cực đến công tác đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC trong thời gian tới?

- Một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định 90 như: điều chỉnh tên gọi mức xếp loại chất lượng CB-CC-VC (mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực điều chỉnh thành mức hoàn thành nhiệm vụ); tiêu chí đánh giá, xếp loại (khái quát thành các tiêu chí cụ thể về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối, ý thức tổ chức kỷ luật), không quy định nội dung có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận...

* Có ý kiến cho rằng, việc đánh giá xếp loại chất lượng CB-CC-VC hiện nay vẫn còn tình trạng chủ quan, nể nang, ngại va chạm… dẫn đến chưa đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của từng người. Nghị định 90 có những quy định nào khắc phục tình trạng này?

-  Nghị định số 90 quy định các cơ quan, đơn vị ban hành quy chế đánh giá, xếp loại CB-CC-VC để thực hiện tại cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tế tình hình của từng cơ quan, đơn vị như: xác định sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, xác định thời điểm đánh giá; về tỷ lệ % mức độ hoàn thành công việc; về tỷ lệ khối lượng công việc của CB-CC-VC đã thực hiện so với khối lượng công việc chung; việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc... Do đó, có thể nói Nghị định số 90 phần nào đã góp phần khắc phục dần tình trạng đánh giá chủ quan, “cảm tính”, ngại va chạm trong công tác đánh giá, xếp loại CB-CC-VC.

Công chức Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp công dân đến giao dịch. Ảnh: Kim Liễu
Công chức Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp công dân đến giao dịch. Ảnh: Kim Liễu

* Một trong những điểm mới của Nghị định 90 là quy định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, ông đánh giá như thế nào về sự liên thông này?

- Việc quy định kết quả đánh giá xếp loại CB-CC-VC được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại đảng viên là phù hợp; qua đó khắc phục dần sự lúng túng trong quy trình thực hiện đánh giá, xếp loại CB-CC-VC là đảng viên (trước đây có nhiều đề nghị nên xác định việc đánh giá đảng viên trước hay đánh giá, xếp loại CB-CC-VC trước). Bên cạnh đó, trong trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại CB-CC-VC là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, thực hiện việc lấy ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp nơi CB-CC-VC công tác, qua đó giữa tổ chức nhà nước và tổ chức Đảng có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ trong việc đánh giá, xếp loại, rút ngắn thời gian, trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại.

* Đối với trường hợp CB-CC-VC có thời gian công tác không liên tục, nghỉ theo chế độ thai sản... thì việc đánh giá xếp loại sẽ được thực hiện ra sao theo quy định tại Nghị định 90, thưa ông?

- Theo Nghị định số 90, ngoài các tiêu chí như: chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật thì kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC.

Trường hợp CB-CC-VC vì lý do khách quan (ốm đau, nghỉ công tác dài ngày có sự thống nhất của cơ quan, đơn vị...) có thời gian công tác thực tế (cộng dồn) từ 6 tháng trở lên hoặc nghỉ chế độ thai sản theo pháp luật lao động thì cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá, xếp loại CB-CC-VC dựa trên khối lượng công việc thực tế được giao. Vì vậy, CB-CC-VC hoàn thành đủ khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc vẫn có thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định; trường hợp CB-CC-VC có thời gian công tác thực tế chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn kiểm điểm đối với thời gian công tác thực tế.

* Xin cảm ơn ông.

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC đã được UBND tỉnh, Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong việc thực hiện đánh giá, xếp loại CB-CC-VC trong thời gian tới, Sở Nội vụ đã dự thảo văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng CB-CC-VC gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương để bổ sung hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến tổ chức thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Kim Liễu (thực hiện)

.
.
;
.
.