Mức hỗ trợ khi thôi việc tự nguyện

Cập nhật lúc 23:28, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

Nhiều bạn đọc gửi thư đến Báo Đồng Nai hỏi về các mức hỗ trợ khi thôi việc tự nguyện. Các mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động (CB, CC, NLĐ) ở các cơ quan Đảng và Nhà nước khác với CB, viên chức (VC), NLĐ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp ra sao?

Về nội dung này, ông Trần Tô Hải, chuyên viên Sở Nội vụ cho biết, các mức hỗ trợ khi thôi việc tự nguyện được quy định cụ thể tại Nghị quyết 120/2018/NQ-HĐND ngày 6-7-2018 của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ trợ đối với CB, CC, VN và NLĐ thôi việc tự nguyện thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Theo đó, mỗi CB, CC, VC và NLĐ có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khác nhau sẽ có những mức hỗ trợ khác nhau. Cụ thể như sau:

* Đối với CB, CC, NLĐ ở các cơ quan Đảng và Nhà nước:

Trong trường hợp nam dưới 50 tuổi và nữ dưới 45 tuổi (có thời gian công tác trên 10 năm): được hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH. Riêng người có thời gian công tác dưới 10 năm được hỗ trợ thêm 3 tháng lương hiện hưởng tìm việc làm mới. Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 90 triệu đồng.

Trường hợp nam từ đủ 50-59 tuổi và nữ từ đủ 45-54 tuổi (có thời gian công tác dưới 10 năm): được hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH và được hỗ trợ thêm 3 tháng lương hiện hưởng để tìm việc mới. Riêng người có thời gian công tác từ 10 năm đến dưới 20 năm hoặc công tác đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh mục do liên Bộ Y tế và Bộ Lao động - thương binh và xã hội quy định) chỉ được hỗ trợ 1 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH. Nếu đối tượng này có thời gian đóng BHXH từ 20 năm trở lên sẽ được hưởng 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định.

* Đối với CB, VC, NLĐ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp:

Trường hợp nam dưới 50 tuổi và nữ dưới 45 tuổi (có thời gian công tác dưới 10 năm): được hưởng 1 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH, 3 tháng lương hiện hưởng tìm việc mới và 1/2 tháng lương cho mỗi năm công tác từ ngày 1-1-2009 đến nay. Riêng đối tượng này nếu thời gian công tác từ 10 năm trở lên, thì không được nhận hỗ trợ 3 tháng lương tìm việc.

Đối với trường hợp nam từ đủ 50-59 tuổi và nữ từ đủ 45-54 tuổi, có thời gian công tác trên 10 năm đến dưới 20 năm thì được hỗ trợ 1 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH và 1/2 tháng lương cho mỗi năm công tác từ ngày 1-1-2009 đến nay.

Riêng trường hợp nam từ đủ 50-59 tuổi và nữ từ đủ 45-54 tuổi, có thời gian công tác từ 20 năm trở lên được hưởng: 3 tháng lương hiện hữu cho mỗi năm về trước tuổi so với quy định và 1/2 tháng lương cho mỗi năm công tác từ ngày 1-1-2009 đến nay.

Thời gian thực hiện hỗ trợ thôi việc tự nguyện được áp dụng từ ngày 1-8-2018 đến ngày 31-12-2021.

Uyên Uyên (ghi)

.
.
;
.
.