Chính sách mới

Cập nhật lúc 08:03, Thứ Bảy, 15/09/2018 (GMT+7)

* Quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công có hiệu lực từ ngày 1-9-2018 quy định như sau:

- Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong CSDLQG.

- Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDLQG.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong CSDLQG có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong CSDLQG.

* Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước

Theo Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn được quy định như sau:

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm.

- Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 19 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ.

- Trong thời hạn áp dụng điều chỉnh lại mức vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt điều chỉnh được áp dụng tối thiểu trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ.

Thông tư 59/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1-9-2018.

* Siết chặt quản lý hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

Thông tư 37/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử Liên ngân hàng Quốc gia. Theo đó, việc thanh toán nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng ủy quyền trước, hoặc văn bản thỏa thuận việc thanh toán phải bao gồm tối thiểu các yếu tố sau: hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán nợ giữa các thành viên; hạn mức tối đa của một lệnh thanh toán nợ không cần xác nhận nợ; thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận…

Thông tư 37/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2018. 

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành một số thông tư liên quan đến tài sản công, đầu tư kinh doanh và hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. Các thông tư này có hiệu lực trong tháng 9-2018.

        PV (tổng hợp)

.
.
;
.
.